Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

 1. Anvendelse. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer i det omfang, de ikke er fraveget ved anden skriftlig
  aftale mellem parterne. Betingelserne gælder tillige for montage og servicearbejde, jf. pkt.9. BALLE INNOVATION ApS, CVR: DK 35 05 57 97 er i det
  følgende nævnt som BALLE INNOVATION.
 1. Tilbud. Med mindre andet er anført, er tilbud afgivet af BALLE INNOVATION gyldige 14 dage fra tilbudsdato. Der henvises til ordrebekræftelse i pkt. 3.
  Ved bestilling efter fristens udløb har BALLE INNOVATION retten til at ændre tilbuddet. De opgivne priser er eksklusive merværdiafgift og eventuelle
  andre afgifter, montage og emballage, med mindre andet er anført i tilbuddet. BALLE INNOVATION har ejendomsretten til tegninger og forslag, og disse
  må ikke uden BALLE INNOVATIONS tilladelse kopieres eller gøres tilgængelige for tredjemand.
  Ingen handelsagent, forhandler eller distributør er bemyndiget til at foretage ændringer eller tilskrivelser i vores tilbud, og BALLE INNOVATION tager ikke
  ansvaret for sådanne ændringer, med mindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra BALLE INNOVATION.
 2. Ordrer. Enhver ordre skal være skriftlig bekræftet af BALLE INNOVATION, for at en bindende aftale om leverancer kan anses for indgået. Ordren leveres
  til bekræftet pris med forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i handelsbetingelser, offentlige afgifter, valutakurser, råvareforsyninger og
  lignende, som ligger uden for BALLE INNOVATIONS kontrol. Annullering af ordre accepteres kun efter aftale og kun mod betaling af BALLE
  INNOVATIONS tab, herunder avancetab. Billedmateriale, målskitser og øvrigt indhold i prospekter, produktbeskrivelser, kataloger, cirkulærer etc. er
  omtrentlige angivelser og uden forbindende. BALLE INNOVATION forbeholder sig ved ordrens effektuering ret til at foretage enhver ændring, som
  skønnes teknisk nødvendig. Ordren vil blive fabrikeret og leveret ifølge danske standarder og regulativer, med mindre andet er aftalt og udtrykkelig nævnt
  i ordrebekræftelsen. Ingen agent, forhandler eller distributør er bemyndiget til at foretage ændringer eller tilskrivelser til nogen ordrebekræftelse eller
  kontrakt, og BALLE INNOVATION tager intet ansvar herfor, med mindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra BALLE INNOVATION.
 3. Leveringsbetingelser. Med mindre andet er skriftlig aftalt, er leverancerne solgt ab fabrik (EXW), jf. Incoterms 2012. Leveringstiden regnes fra datoen for
  BALLE INNOVATIONS skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette
  tidspunkt foreligger. Er der aftalt forudbetaling, bekræftet uigenkaldelig remburs eller anden betalingssikkerhed, skal denne også være BALLE
  INNOVATION i hænde. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden. Undlader køberen at modtage leveringsfærdige leverancer på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af leveringen betinget betaling, som om leveringen havde fundet
  sted. Endvidere kan BALLE INNOVATION hæve aftalen og af køberen kræve erstatning for økonomiske tab, som er påført BALLE INNOVATION ved
  køberens misligholdelse. Hvis forsinkelse af levering skyldes krig, strejke, lockout, anden force majeure eller politiske forhold, og mangel på
  underleverancer, råvarer og forsyninger, som BALLE INNOVATION ikke er herre over, eller køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden
  tilsvarende. BALLE INNOVATION påtager sig i disse situationer intet ansvar overfor køberen. Såfremt køberen ikke overholder de aftalte bestemmelser
  om købesummens betaling, er BALLE INNOVATION ikke forpligtet til levering. Der ydes ikke erstatning for leveringsforsinkelser som ikke skyldes BALLE
  INNOVATIONS misligholdelse, og køber er ikke berettiget til at hæve handlen af denne grund. Ved forsendelse emballeres produkterne efter BALLE
  INNOVATIONS skøn, og omkostningerne hertil betales af køber, såfremt emballage ikke udtrykkeligt er indregnet i prisen. Forsendelse sker altid på
  købers ansvar og risiko, også ved frankolevering, og køber bærer selv ansvaret for, at fornøden transportforsikring er tegnet, med mindre anden udtrykkelig aftale foreligger.
 4. Betaling. Med mindre anden aftale foreligger, såfremt BALLE INNOVATION forlanger det, skal betalingen sikres gennem bankgaranti eller uigenkaldelig
  remburs, efter BALLE INNOVATIONS valg. Betalingsbetingelserne er 100 % netto 14 dage fra levering. Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde
  betaling pga. eventuelle modkrav, som BALLE INNOVATION ikke har anerkendt. Ved betaling senere end den aftalte betalingsdato beregnes renter p.t. 2
  % pr. påbegyndt måned, som tilskrives det skyldige beløb ved hver måneds begyndelse.
  Hvor der foreligger aftale om forudbetaling for ordrer, er rettidig indbetaling af en sådan forudbetaling en forudsætning for, at arbejdet iværksættes.
  Betales forudbetalingen senere, forrykkes leveringstiden tilsvarende. Enhver betaling skal ske direkte til BALLE INNOVATION ApS, CVR: DK 35 05 57
  97, Cedervej 2C, DK-7400 Herning.
 5. Ejendomsret. De leverede varer forbliver BALLE INNOVATIONS ejendom, indtil den fulde købesum med samtlige tillæg og renter er betalt eller
  handelsaftalen er opfyldt. Køberen er forpligtet til at forsikre ordren til en total nyværdi fra leveringsdagen, indtil fuld betaling har fundet sted.
 6. Ansvar for mangler. BALLE INNOVATION yder for alle leverancer afhjælpningsret i en periode af tolv på hinanden følgende måneder, regnet fra
  leveringsdagen forudsat normal brug. Køber er pligtig til at respektere og anerkende BALLE INNOVATIONS afhjælpningsret, som gælder i samme
  periode. Afhjælpningsretten omfatter afhjælpning af fejl, som skyldes konstruktion, fremstilling eller materiale. Afhjælpningen omfatter ikke tilfælde, hvor
  mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med givne forskrifter, eller at afhjælpningen er udført af
  andre end de af BALLE INNOVATION godkendte værksteder, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden
  BALLE INNOVATIONS forudgående skriftlige samtykke, ekstraordinære påvirkninger, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele eller tilbehør. Det
  samme gælder mangler ved produkter, som er leveret af køberen eller ved en af denne forlangt konstruktion. Sliddele og forbrugsdele er ikke omfattet af
  afhjælpningspligten. Såfremt køberen ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks og senest 2 døgn efter at
  manglen er konstateret eller burde være konstateret. Mangelfulde dele, der udskiftes, skal stilles til BALLE INNOVATIONS disposition. Med mindre andet
  er aftalt, foregår demontage, al transport og montage af mangelfuldt, repareret og udskiftet materiale for købers regning og risiko, ligesom eventuelle
  følgeskader i forbindelse med udskiftning af produktet heller ikke dækkes. Afhjælpningspligten for leverancen bortfalder ved ejerskifte. Dele af
  leverancen, som ikke er fremstillet af BALLE INNOVATION, erstattes kun i samme omfang, som BALLE INNOVATION opnår erstatning hos
  underleverandøren.
 7. Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar). BALLE INNOVATION er ansvarlig for personskade, der er forvoldt af et af BALLE
  INNOVATION produceret produkt, hvis skaden bevisligt skyldes fejl eller forsømmelse begået af BALLE INNOVATION eller anden, som BALLE
  INNOVATION har ansvaret for, med mindre at produktet var optimalt, da det blev produceret. BALLE INNOVATION er dog ikke ansvarlig for skade på
  fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i købers besiddelse, samt skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på
  produkter, hvori disse indgår. Det samme gælder skader opstået i forbindelse med en begivenhed nævnt i pkt. 4. BALLE INNOVATION er ikke ansvarlig
  for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Produktansvaret gælder ikke efter 6 måneder fra skaden er sket, eller for
  skader, der er forvoldt mere end 5 år efter leveringsdatoen. I det omfang BALLE INNOVATION måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er
  køberen forpligtet til at holde BALLE INNOVATION skadesløs i samme udstrækning, som BALLE INNOVATIONS ansvar er begrænset efter de
  foregående punkter.
 8. Montage og servicearbejde. Alle leverancer er ekskl. montage, med mindre anden skriftlig aftale foreligger. Montagearbejder kan udføres af BALLE
  INNOVATIONS montører i overensstemmelse med de aftalte montagebetingelser. Anbringelse af dele og montage af disse sker for købers risiko, hvorfor
  køber altid selv må sørge for at indhente de fornødne tilladelser og godkendelser fra såvel bygningsmyndigheder som fabrikstilsynet eller andre
  vedkommende myndigheder. Det er købers pligt at indhente sådanne tilladelser og godkendelser. Udgifter til bygningsarbejder, herunder ændringer og
  forstærkninger, som før eller efter produktets levering og montage måtte vise sig nødvendige, påhviler køber. Opgivne priser for servicearbejder er afgivet
  efter bedste skøn på basis af foreliggende oplysninger og er at betragte som overslagspriser, med mindre andet er skriftlig aftalt. Det er en forudsætning
  for BALLE INNOVATIONS rettidige udførelse af servicearbejder, at køber sikrer fri og uhindret adgang til arbejdsstedet. BALLE INNOVATIONS ansvar
  for mangler omfatter i forbindelse med montage- og servicearbejder udelukkende de af BALLE INNOVATION leverede reservedele og/eller de af BALLE
  INNOVATION udførte reparationer, ændringer mv.
 9. Særlige betingelser. Når ovennævnte bestemmelser ikke er fuldt oplysende, henviser BALLE INNOVATION til Almindelige Leveringsbetingelser NL92.
  Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem “NL92” og nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal nærværende salgs- og leveringsbetingelser
  have forrang.
 10. Værneting. Alle tvistigheder mellem parterne, der opstår i tilknytning til nærværende aftale, skal endeligt afgøres ved retten i Herning hvis dom kan indbringes ved Vestre Landsret.